Práce s dětmi s poruchami učení

Řekněme si, co to vlastně specifické poruchy učení jsou. Specifické poruchy učení bývají definovány jako neschopnost nebo snížená schopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za přiměřené inteligence a socio-kulturní příležitosti. Věda, která se snaží pomáhat zdravotně postiženým jedincům, se nazývá speciální pedagogika. Tato věda se rozvíjí velmi rychlým tempem. Lidé pracující v tomto oboru často hledají nové netradiční a alternativní metody, formy a techniky práce se zdravotně postiženými dětmi tak, aby docházelo k jejich přirozenému a všestrannému rozvoji.

Zároveň tím pomáhají nejen samotným dětem, ale i jejich rodinám a okolí, pro které je velmi náročné a nelehké vyrovnat se s postižením svého dítěte.

Jaké jsou ale zkušenosti člověka, který se dennodenně potýká s problémy spojenými s SPU jako asistent pedagoga i jako rodič.

Při své činnosti s dětmi se specifickými poruchami učení využívám zkušeností jednak s vlastní dcerou, která měla diagnostikovanou dyslexii a dysortografii, dyskalkulické, dysgrafické a grafomotorické potíže na bázi ADD, a zkušenosti práce maséra, kterou vykonávám. Znalosti z různých alternativních technik se mi velmi pozitivně osvědčily při nápravě s dcerou.

Díky práci maséra jsem se seznámila s Dornovou metodou, kde jsem studiem zjistila, že jednou z náprav (nestejné délky končetin) je možné ovlivnit funkci prokrvení obou mozkových hemisfér.

Různá vzdělávací školení a semináře zaměřené na alternativní metody mi umožnily poznat spoustu zajímavých lidí a jednou z nich byla speciální pedagožka Mgr. Jana Rittichová a také Ivana Zelená, které mne seznámily s technikou trampoterapie.

Materiály k napsaní této práce jsem získala na různých školeních a seminářích. Mnoho jsem se dozvěděla z odborných knih, které mi byly na školeních doporučeny a které jsem si pořídila do své odborné knihovny. Mnoho řádků jsem mohla napsat díky svému zaměstnání na základní škole a několikaleté praxi v masérské činnosti.

Terapie, tento termín může působit ve spojitosti se speciální pedagogikou zvláštně. Speciální pedagogové se nepokoušejí provádět lékařské zákroky, význam slova terapie (léčba) je pestřejší. Terapií můžeme obecně označit jakoukoliv léčbu nebo léčebný postup. Z pohledu speciální pedagogiky je terapie vše, co má ve vztahu k osobám s postižením jak pedagogické (edukační), tak i léčebné (nápravné) účinky. Terapie z pohledu speciální pedagogiky je každý odborný postup, který pomáhá dosahovat výchovných a vzdělávacích cílů a má také léčebný efekt.

Úspěšnost terapie je závislá na rozpoznání a co nejpřesnějším pojmenování problémů a rovněž na adekvátním přístupu ke klientovi. Účinná terapie je výsledkem kombinace následujících přístupů k problému klienta:

– kauzálního (hledání příčin a souvislostí v případu klienta),

– interdisciplinárního(spolupráce odborníků),

– systémového(problém izolovaně,ale jako součást systému),

– sociointegračního (poznávání klienta v jeho přirozeném sociokulturním prostředí)

– individuálního (respektování klientovy osobnosti),

– finálního (stanovení cílů a postupů k nim),

– aktivizujícího (nabídka přitažlivých podmětů a činností).

V praxi je mnoho speciálních terapií, které se využívají k nápravě. Arteterapie – metoda využívající terapeutické možnosti výtvarných činností. Muzikoterapie – terapeutická metoda založená na efektech hudební percepce i aktivní práce s hudbou. Ergoterapie – terapeutické využití pracovních činností. Dramaterapie – metoda založená na léčebném efektu dramatických postupů. Zooterapie – speciální terapie využívající kontakt klienta a zvířete např. koně – hipoterapie nebo psa- caniesterapie. Herní terapie – využití hry jako terapeutického prostředku. Metoda bazálního dialogu – rozvoj všech základních prvků vnímání a reakcí u klientů s těžkým nebo hlubokým mentálním postižením a kombinovanými vadami. A mnoho dalších a úspěšných terapií, které vznikají na základě zkušeností a poznání terapeutů.

Náprava je pojem, který má užší význam než terapie. Náprava je specifický postup vedoucí k odstranění nebo zmírňování konkrétní vady nebo poruchy. Náprava vychází zpravidla z osvědčených postupů, které vedou v relativně krátké době k odstranění nebo zmírnění vady či poruchy (např. logopedická péče)V některých případech nemusí být pokusy o nápravu úspěšné a nakonec je nezbytné orientovat se na vhodnou kompenzaci.

Kompenzace z hlediska speciální pedagogiky je náhrada porušené, nevyvinuté nebo zaniklé funkce (resp. orgánu) jinou funkcí (resp. náhradou orgánu). Příkladem je například kompenzační pomůcka sluchadlo… (Slowík, 2007)