Obchodní podmínky pro pobytové tábory

Obchodní podmínky pro pobytové tábory

Obchodní podmínky pro pobytové tábory Sportovní a tvořivé školičky Jetík, z.s.

Na základě GDPR, nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby Sportovní a tvořivé školičky Jetík, z.s. (jméno, adresa, rodné číslo, datum narození) a uveřejněním fotografií na webových stránkách a sociálních sítí – Sportovní a tvořivé školičky Jetík, z.s. 

1.Vyplněním elektronické přihlášky jste Vaše dítě závazně přihlásili na pobytový tábor a je nutné akceptovat obchodní podmínky.

2.Přihlášení je nutné provést nejpozději do 30.4.2023. Přihlášení je možné provést i později, ale cena tábora se navyšuje. Informace o zaplacení Vám budou zaslány po přihlášení. Tábory se uskuteční při minimálním počtu 25 dětí, kapacita táborů je omezena na max. počet 27 dětí-Eljon a max. počet 29 dětí – Jindřiška, po naplnění kapacity nelze již dítě přihlásit.

3.Cena pobytového tábora je uvedena u přihlášky daného pobytového tábora. Po vyzvání, prosíme o zaplacení zálohy 1 500,- korun nejpozději do 30.4. 2023 převodem na bankovní účet. Číslo účtu: 2601641232/2010 (FIO banka), jako variabilní symbol uveďte datum narození vašeho dítěte den, měsíc, rok a do zprávy uveďte jméno svého dítěte. Zbývající částku – doplatek tábora je třeba uhradit do 30.6.2023 na stejné číslo účtu. Je možné uhradit částku celou najednou, a to nejpozději do 30.4.2023. V případě, že není kapacita naplněna, od 1.5.2023 lze své dítě přihlásit, ale cena se navyšuje na částku: Eljon – 5 500,-Kč a Jindřiška 6 000,-Kč. V případě potřeby není problém vystavit fakturu – pro zaměstnavatele, zdravotní pojišťovnu…

4.Cena zahrnuje stravu (snídaně-bufet, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře, druhá večeře), pedagogický dozor, odměny (například táborové tričko, čepice, batoh, lahev na pití s logem organizace…) pojištění, všechny výlety, vstupy, dopravu na výlety, pojištění.

5.Při odhlášení dítěte z účasti na táboře uhradím storno poplatky a výdaje, které vzniknou organizaci v souvislosti se zrušením přihlášky.

6.Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a respektuje pokyny vedoucích. V případě zvláštních okolností – při závažném porušení táborového řádu (kázeňské přestupky) může být účastník na základě rozhodnutí vedení tábora vyloučen a zajistím jeho okamžitý odvoz domů ještě před stanoveným termínem ukončení tábora.

7.Za nevhodné považujeme vybavovat děti cennými věcmi, velkými finančními částkami, elektronickými přístroji (mobil, MP3, apod.). Pokud přesto dítě takovými věcmi vybavíte, organizátor nenese žádnou zodpovědnost za jejich ztrátu nebo poškození! Nepřípustné pro pobyt na pobytovém táboře jsou bojové a jím podobné nože, zbraně, předměty bojového umění, alkohol, drogy a další předměty, které by představovaly riziko ublížení na zdraví, nebo jiné újmy nejen Vašemu dítěti, ale i všem ostatním!

8.Dále potvrzuji, že pokud mé dítě na pobytovém táboře onemocní dlouhodobější nemocí při čemž by hrozilo nakažení ostatních účastníků pobytového tábora i v tomto případě zajistím jeho okamžitý odvoz domů ještě před stanoveným termínem ukončení tábora.

9.Všichni účastníci tábora jsou pojištěni na trvalé následky úrazem a pojištění odpovědnosti. Dítě není pojištěno na úraz z důvodu vyšší částky za pojištění. Byla by navýšena cena tábora. Děkujeme za pochopení.

Přihlašuji své dítě na pobytový tábor a souhlasím s podmínkami i cenou.