Obchodní podmínky pro příměstské tábory

Obchodní podmínky pro příměstské tábory

Obchodní podmínky pro příměstské tábory

Obchodní podmínky pro příměstské tábory Sportovní a tvořivé školičky Jetík, z.s.

Na základě GDPR, nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby Sportovní a tvořivé školičky Jetík, z.s. (jméno, adresa, rodné číslo, datum narození) a uveřejněním fotografií na webových stránkách a sociálních sítí – Sportovní a tvořivé školičky Jetík, z.s. 

1.Vyplněním elektronické přihlášky jste Vaše dítě závazně přihlásili na příměstský tábor a je nutné akceptovat obchodní podmínky.

2.Přihlášení je nutné provést nejpozději do 31.5. 2024. Přihlášení je možné provést i později, ale cena tábora se navyšuje. Informace o zaplacení Vám budou zaslány po přihlášení. Tábory se uskuteční při minimálním počtu 15 dětí, kapacita táborů je omezena (max. 30 dětí na tábor), při naplnění kapacity nelze již dítě přihlásit.

3.Cena příměstského tábora je 3 200,- korun. Po vyzvání, prosíme o zaplacení zálohy 1 000,- korun nejpozději do 31.5. 2024 převodem na bankovní účet. Číslo účtu: 2601641232/2010 (FIO banka), jako variabilní symbol uveďte datum narození vašeho dítěte den, měsíc, rok a do zprávy uveďte jméno svého dítěte. Zbývající částku –doplatek tábora je třeba uhradit do 30.6.2024 na stejné číslo účtu. Je možné uhradit částku celou najednou, ale to nejpozději do 31.5.2024. Od 1.6.2024 lze své dítě přihlásit, ale cena se navyšuje na částku: 3 500,- korun. V případě potřeby není problém vystavit fakturu – pro zaměstnavatele, zdravotní pojišťovnu…

4.Cena zahrnuje stravu (5x oběd, 10x svačina, celodenní pitný režim), pedagogický dozor, odměny (například táborové tričko, čepice, batoh, lahev na pití s logem organizace…) pojištění, všechny výlety, vstupy, dopravu, pojištění.

5.Při odhlášení dítěte z účasti na táboře uhradím storno poplatky a výdaje, které vzniknou organizaci v souvislosti se zrušením přihlášky.

6.Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a respektuje pokyny vedoucích. V případě zvláštních okolností – při závažném porušení táborového řádu (kázeňské přestupky) může být účastník na základě rozhodnutí vedení tábora vyloučen.

7.Za nevhodné považujeme vybavovat děti cennými věcmi, velkými finančními částkami, elektronickými přístroji (mobil, MP3, apod.). Pokud přesto dítě takovými věcmi vybavíte, organizátor nenese žádnou zodpovědnost za jejich ztrátu nebo poškození! Nepřípustné pro pobyt na příměstském táboře jsou bojové a jím podobné nože, zbraně, předměty bojového umění, alkohol, drogy a další předměty, které by představovaly riziko ublížení na zdraví, nebo jiné újmy nejen Vašemu dítěti, ale i všem ostatním!

8.Všichni účastníci tábora jsou pojištěni na trvalé následky úrazem a pojištění odpovědnosti. Dítě není pojištěno na úraz z důvodu vyšší částky za pojištění. Byla by navýšena cena tábora. Děkujeme za pochopení.

9.Souhlasím s tím, že se mé dítě zúčastní veškerých sportovních aktivit jako je například lezení na skále, koupání, jízda na paddleboardu a člunu, skákání na jumpingových trampolínách, jízda na kole, jízda na in-line bruslích…

Přihlašuji své dítě na příměstský tábor a souhlasím s podmínkami i cenou.